Prijava
Korisničko ime

LozinkaNiste još naš član?
Registrirajte se, besplatno je!

Izgubili ste lozinku?
Nema problema, zatražite novu.
Članovi Online
Gangster02:55:37
Aquamaniac18:33:12
mojo 1 dan
Tom82 2 dana
Hogarrex 4 dana
Bojan95 4 dana
Angel9 4 dana
Baia 5 dana
DAMEE 5 dana
Rybak 5 dana

Registriranih: 847
Najnoviji: Hogarrex
Google Translate
Galerija
Odabrani Članci
Intervju Mark Evans
Interview with Pasquale Buo...
Interview with Enrico Serena
Podloga u biljnom akvariju
Interview with Diego Sandoval
HAS na Facebooku
Posjetite
MojBiljniAkvarijum
Aquascaping World
Creative Aquascaping Union
Akvaristi.net
Aquanubis
Aqua Journal
IAPLC natjecanje
AGA natjecanje
Kategorija
Članci Početna » Aquascaping » HAS Contest 2014
HAS Contest 2014

Ovo je pregled trećeg po redu aquascaping natjecanja u organizaciji našeg portala, na kojem je sudjelovalo 12 aquascapeova naših članova. Zadatak svakog natjecatelja je bio voditi ažurni dnevnik svog aquascapea, dotjerivat ga uz savjete kolega sa portala te napraviti finalnu fotografiju bez opreme, baš kako i priliči jednom aquascaping natjecanju. Na kraju su svjetski poznati aquascaperi ocjenjivali radove, te smo uz glasanje članova za najzanimljivije teme, dobili pobjednike HAS Contesta 2014.

Suci HAS Contesta 2014 bili su redom poznati svjetski aquascaperi:Jurijs Jutjajevs
iz Njemačke, od 1998. godine u hobiju, direktor najpoznatijeg svjetskog sajta Aquascaping World-a, profesionalni aquascaper i osnivač Aquascaping kompanije te sudac na mnogim poznatim natjecanjima poput ROAPLC-a.Dave Chow
iz Hong Konga, legenda svjetske aquascaping scene, osvajač mnogih nagrada sa najpoznatijih svjetskih natjecanja poput IAPLC-a. Više o njemu u našem intervjuu.Norbert Sabat
iz Poljske, poznati aquascaper i fotograf, veteran u hobiju, koji je svojim radovima nadahnuo mnoge aquascapere diljem svijeta. Imali smo tu čast i intervjuirati ga.
Ovo su radovi koji su se natjecali, po osvojenim mjestima, zajedno sa komentarima sudaca:


1. Lugi - Fire is Coming (182l)The layout is so mature, plants and fishes are just harmony to each other, very good rock scape! Good job!

Postav je jako zreo, biljke i ribe su u pravoj harmoniji, vrlo dobar rockscape! Odlično odrađeno!

Dave Chow.Unusual rock choice, well executed, great sense of depth and perfect matching plant choise. Fish could schoal more close, some tiny gravels around big ones would make softer transition to sand areas.

Neobičan izbor kamenja, dobro provedeno, odličan osjećaj dubine i savršeno usklađen izbor biljaka. Ribe bi u jatu mogle biti bliže, nekoliko manjih kamenčića okolo velikog bi učinilo mekšim prijelaz prema pješčanom dijelu.

Jurijs Jutjajevs.Nice scape, I like it. I really don't like stone on the left in foreground because it has different colour and break harmony with other stones. Right side has very good composition.

Lijep scape, sviđa mi se. Ne sviđa mi se jedino kamen lijevo naprijed zato što je drugačije boje i ruši harmoniju drugih kamenja. Desna strana ima jako dobru kompoziciju.

Norbert Sabat
2. Rastaman - Rediscovery (23l)This mountain scape set-up is very good, I think it will look more natural if the stones have some green algae a on the surface and more green plants grown in the layout!

Postav ovog planinskog scapea je jako dobar, mislim da bi izgledao prirodnije kada bi kamenja imala malo zelenih algi na površini i kad bi bilo više zelenih biljaka.

Dave Chow.If without fish it would have a huge sense of depth, stones do match each other in structure perfectly! Delicate plant choice. Side walls look a little dirty. I really like this one, specially because of the size.

Kada bi bio bez riba imao bi veći osjećaj dubine, kamenje savršeno odgovara jedno drugom u strukturi! Delikatan izbor biljaka. Bočne stijenke izgledaju pomalo prljavo. Zaista mi se sviđa, naročito zbog njegove veličine.

Jurijs Jutjajevs.Like this one. Little but looks bigger than 23lts. Nice hardscape!

Sviđa mi se. Malen al izgleda veće od 23 litre. Dobar hard!

Norbert Sabat

3. pepi21 - Freshness in the air (30l)This layout is very interesting, very creative! I do like the arrangement of the pine trees forest, also the scale is very good, good job!

Ovaj postav je jako interesantan, jako kreativan! Sviđa mi se kako su borovi aranžirani, također dubina je jako dobra, dobro odrađeno!

Dave Chow.Interesting idea imitating pine trees, but too symetrical, however overall appearance is great and good sense of depth in this small sized aquarium.

Zanimljiva ideja imitiranja borova, ali pre simetrično, ipak ukupan dojam je odličan i dobar je osjećaj dubine u ovom malom akvariju

Jurijs Jutjajevs.I see lot of work with this small tank but in my opinion scape is too literal. I'm not fan of that kind "tree scape".

Vidim puno uloženog truda u ovom malom akvariju al po meni je presimetričan. Nisam ljubitelj takvih "tree scapeova".

Norbert Sabat4. AHJAK - Nature Rhapsody (96l)The plants in this layout is dense and healthy, but the hardscape must to be improve!

Biljke u ovom postavu su guste i zdrave, ali hardscape mora biti popravljen

Dave Chow.Vivid colors and complex structure, a little dutch influence, 2 different fish spec, good work.

Jake boje i kompleksna struktura, mali utjecaj Dutcha, 2 različite vrste riba, dobar posao.

Jurijs Jutjajevs.Looks little flat, i don't see 3D effect in this scape. Health of the plants is high level, maybe highest in contest.

Izgleda malo ravno, ne vidim baš 3D efekt u ovom scapeu. Zdravlje biljaka je stvarno na visokoj razini, možda najvišoj na cijelom natjecanju.

Norbert Sabat5. Opijum - Walk on the wild side (31l)The layout is looking quite good, all things are balance but need to have to take a better photo.

Ovaj postav izgleda poprilično dobro, sve je u ravnoteži al fotografija bi trebala biti bolja.

Dave Chow.Nice arrangement of rock and wood, please remove all tech things before taking the final foto, Microsorum species sometimes grow weird, trimming of all leafs will help promote new and healthy growth.

Dobar raspored kamenja i drva, molim ukloniti svu tehiku prije završne fotografije, Microsorum ponekad raste čudno, orezivanje svih listova potiče novi i zdraviji rast.

Jurijs Jutjajevs.This is "Old fasion Nature aquarium" for me and i like it. Nice composition with roots and HC mixed with eleocharis.

Ovo je za mene staromodni tip Nature akvarija i sviđa mi se. Lijepa kompozicija sa korijenjem te HC-om izmiksanim sa eleocharisom.

Norbert Sabat6. Prodz - Under the old dock (120l)This layout is quite interesting, but can improve if the left and right side can lighten up!

Ovaj postav je jako interentan, može se poboljšati tako da se osvjetle kutevi!

Dave Chow.I really can imagine beeing in a lake near the old dock , great atmosphere, some plants are affected by algae.

Zaista mogu zamisliti da sam na jezeru blizu starog doka, odlična atmosfera, neke biljke su zaražene algama.

Jurijs Jutjajevs.Wild scape, good for fish, but looks little flat.

Divlji scape, dobar za ribe, al izgleda malo ravno.

Norbert Sabat7. AHJAK - Easy like sunday morning (27l)This tree layout is so clean and just good for the title!

Ovaj tree scape je tako čist i baš paše sa naslovom.

Dave Chow.I keep saying “lappy Sunday” which means lazy and happy, while this scape makes me feel happy like on Sunday morning I is not lazy at all, very high level of accuracy. Well done.

Stalno govorim „lappy Sunday“ što znači lijeno i sretno, a iako me ovaj scape čini sretnim baš kao u nedjeljno jutro, uopće nije lijen, vrlo visok nivo preciznosti. Dobro odrađeno.

Jurijs Jutjajevs.Very well for such small tank. Plants are in very good condition and this is strong part of this scape. This kind of aquascape is very popular so i cut points for creativity.

Jako dobro za tako malen akvarij. Biljke su u vrlo dobrom stanju i to je snažan dio ovog scapea. Ovaj tip scapea je jako popularan stoga skidam bodove za kreativnost.

Norbert Sabat8. zgmarkozg - Roots (120l)The set-up of this layout is quite good, I think it will look more beautiful if the plants are fully grown!

Ovaj akvarij je jako dobro postavljen, mislim da će biti još ljepši kada biljke u potpunosti izrastu.

Dave Chow.Great hardscape choice and nice arrangement, some plants neer more time to grow, others simply do not fit into this scape. Same with red neons, more delicate fish would have been a much better choice. Also some of the “trees” could have been used to hide the silicone seal in the rear corners, next time check hardscape with photo of your camera or rearrange before final foto.

Odličan odabir hardscapea i lijep aranžman, neke biljke trebaju malo više vremena da izrastu, druge se jednostavno ne uklapaju u ovaj scape. Isto tako s crvenim neonkama, delikatnije ribe bi bile puno bolji izbor. Također neka „drveća“ bi mogla biti iskorištena za skrivanje silikonskog spoja u stražnjim uglovima, sljedeći put provjeriti hardscape pomoću fotografije ili preurediti prije finalnog fotografiranja.

Jurijs Jutjajevs.Early stage of composition so too young for contest. Background (third plan) need more atencion and lot of triming.

U ovoj fazi kompozicija je premlada za natjecanje. Pozadina (treći plan) zahtjeva više pažnje i puno šišanja.

Norbert Sabat9. madagaskar - Aquarius (210l)The rocks arrangement is good, it will be look more beautiful if the driftwoods placement can improve!

Kamenje je dobro postavljeno, bit će još ljepše ukoliko se grane bolje postave!

Dave Chow.I like the combination of wood and rock in this layout, stem plants should be better used in front corners rather than on the top of the hill.


Sviđa mi se kombinacija drveta i kamena u ovom postavu, stabljikaste biljke bile bi bolje korištene u prednjim uglovima prije nego na vrhu brežuljka

Jurijs Jutjajevs.Bad composition, i don't see harmony between stones and wood. Hard to focus on center point of composition. Don't like stem plants in center - need more trimming and time.

Loša kompozicija, ne vidim uopće harmoniju između kamenja i grana. Teško je naći fokusnu točku kompozicije. Ne sviđaju mi se ni stabljikaste biljke u sredini - treba više vremena i šišanja.

Norbert Sabat10. Moke - Planted (100l)
This layout is very simple, if the moss at the front can be trim to smaller then the overall will look better!

Ovaj postav je jako jednostavan, kada bi mahovina naprijed bila ošišana cjelokupni izgled bi bio bolji!

Dave Chow.Somehow this layout reminds me on royal gardens, next time remove lilypipes and create ripples on the water surface. Also add some splashes of color – why not using really bright guppy males in such a great layout?

Ovaj postav me nekako podsjeća na kraljevske vrtove, slijedeći put maknuti lilypipove te stvoriti mreškanje na površini vode. Također dodati malo blještavih boja – zašto ne iskorititi zaista blještave mužjake Gupija u ovako sjajnom postavu?

Jurijs Jutjajevs.Little too dark atmosfere for me and too bad that I can't see any fish. With fish you will put some life to this dark layout.

Malo premračna atmosfera za mene i šteta da se ne vide ribe uopće. One bi dale mao živosti u ovaj tamni scape.

Norbert Sabat11. bobi - Pestera (330l)The layout is plants oriented, need to place some stones and driftwood to the layout so that it will look more natural!

Ovaj postav je biljno orijentiran, treba ubaciti kamenja i grana kako bi izgledao prirodnije.

Dave Chow.I like the dense growth and green color, a little dutch style, remove all equipment parts before taking final foto, black molly is almost not visble.

Sviđa mi se bujan rast i zelena boja, pomalo Dutch stil, maknuti svu opremu prije završnog fotografiranja, Black Molly gotovo da nisu vidljive.

Jurijs Jutjajevs.Wild planted tank - need more attencion with trimming. Stem plants in middle is bad idea.

Divlji biljni akvarij - treba više pažnje i trimanja. Stabljikaste biljke u sredini su loša ideja.

Norbert Sabat12. tomce - Tree of life (103l)
The layout is so strange that make feel not yet finish, I suggest let the plants grown more mature when decide to take photo!

Postav je tako čudan i daje osjećaj nedovršenosti, predlažem pustiti biljke da izrastu više prije fotografiranja.

Dave Chow.Definitely needs more time to fill in, try and use some midground plants to create more depth.

Definitivno treba više vremena za popuniti, pokušati koristiti neke biljke srednjeg plana kako bi se stvorilo više dubine.

Jurijs Jutjajevs.


Early stage of composition so too young for contest. Foreground need more atention.

Rana faza kompozicije je premlada za natjecanje. Prednji plan zathjeva više pažnje.

Norbert Sabat
Zahvaljujemo se sponzorima našeg portala: Aquashop-u, Rogolist-u i Teraristici što su omogućili vrijedne nagrade za pobjednike.Prijevod: HAS administracija

Objavio lp u 08.07.2014 14:42
Komentari
648 #1 krokiroki

u 09.07.2014 23:09
citajuci komentare ako nista ocito je da su ljudi "sudije" obratili paznju na svaki detalja od takmicarskih akvarija i sa 99% njihovog recenog se mogu sloziti.
Upiši Komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.